17 augustus, 2018

Turks Nederlandse reacties op onderzoek Motivaction

De sociale media liepen sinds gisteravond en vanochtend vol met reacties van Turks Nederlandse jongeren, die de uitslag van het Motivaction onderzoek onzin vinden. Aan de representativiteit wordt getwijfeld. Van goedkeuring van het geweld van IS zou geen sprake zijn.

Richard Staring, bijzonder hoogleraar criminologie aan de Erasmus Universiteit stelt ook vraagtekens bij het onderzoek van Motivation. Hij publiceerde onlangs het onderzoek waaruit blijkt dat Turkse jongeren juist weinig vatbaar zijn voor radicalisering. Zijn twijfel over het onderzoek komt uit de tegenstrijdigheid in de uitkomsten van het onderzoek. Aan de ene kant is de constatering van Motivaction dat geweld van IS goedgekeurd zou worden en Turken achter IS staan, maar tegelijkertijd zijn ze volgens het onderzoek grotendeels pro-democratie in tegenstelling tot Marokkaanse jongeren.

Ook het IOT, Inspraakorgaan Turken, komt met een verklaring. Het IOT ziet de uitkomsten naar de houding van Turkse (en Marokkaanse) jongeren als verontrustend. “Het brede gevoelen in Nederland dat IS een bedreiging vormt voor de veiligheid en de mensenrechten wordt door Turkse jongeren in grote meerderheid niet gedeeld.

Democratie vindt 93% van de Turkse jongeren essentieel voor de vooruitgang van een land. Deze uitkomst valt moeilijk te rijmen met de positieve houding jegens de steun van Nederlandse moslims voor IS (87%). Deze paradox is wellicht te begrijpen als men bedenkt dat respondenten Assad tot voor kort als het grotere kwaad beschouwden. Daarbij moet men bedenken dat de laatste respondenten zijn ondervraagd op 19 september. Op 20 september werden de 46 Turkse gijzelaars door IS vrijgelaten en op 1 oktober bestempelde president Erdoğan IS in een rede voor het parlement als een terroristische organisatie. Mogelijk hebben velen de Turkse regering in die beoordeling gevolgd. In overeenstemming met deze verklaring is dat men positief oordeelt over de opmars van IS (72%), maar negatief over het uitroepen van het kalifaat (74%).
Niettemin is het buitengewoon schokkend dat 80% het geweld tegen niet-gelovigen of anders gelovigen niet veroordeeld.

Het zorgwekkende gegeven dat veel Turkse jongeren kritiek op Israël direct in verband brengen met hun houding jegens de joodse bevolkingsgroep bleek ook uit ander onderzoek, waaronder dat van het IOT zelf. De uitkomsten van het onderhavige onderzoek lijken te duiden op toegenomen antisemitisme. Naar aanleiding van de antisemitische uitspraken van Turkse jongeren in Arnhem vorig jaar gaat het IOT samen met joodse organisaties gespreksbijeenkomsten over antisemitisme houden.

De bij het IOT aangesloten federaties trachten naar vermogen hun achterban te waarschuwen voor de gevaren van radicalisering en jihadisme. Wij hebben minister Asscher een plan aangeboden om gezamenlijk de inspanningen op dat punt te versterken. We willen tegengeluiden laten horen door waarden als rechtsstaat en democratie vanuit de Nederlandse context te benaderen. Ook de weerbaarheid van ouders is een belangrijk punt van aandacht.
Van het grootste belang is dat de binding van de Turkse gemeenschap met de Nederlandse samenleving wordt versterkt. Het onderzoek geeft opnieuw het signaal dat een groot deel van de Turkse gemeenschap buiten de Nederlandse samenleving staat en de kernwaarden daarvan onvoldoende deelt. Processen van uitsluiting, zoals discriminatie, islamofobie, schooluitval en een disproportioneel hoge werkloosheid onder vooral jongeren hebben voor toenemende segregatie gezorgd. Dit gegeven vormt een voedingsbodem voor negatieve opvattingen over de Nederlandse samenleving. Velen verwachten weinig van die samenleving, staan met hun rug naar die samenleving toe, niet zelden met gevoelens van verbittering. Uit een notitie die het IOT over de parallelle samenleving heeft opgesteld blijkt het belang van initiatieven van Turkse en van Nederlandse organisaties om het isolement te doorbreken. Door de verzwakking en marginalisering van het maatschappelijk middenveld is een belangrijke brugfunctie weggevallen en is het tegengeluid verzwakt. Het isolement waarin jongeren opgroeien maakt hen ontvankelijk voor ideologische beïnvloeding door gewelddadige bewegingen die vijandig staan tegenover de Nederlandse rechtsstaat en de democratie.

Zonder iets af te willen doen aan het verontrustende karakter van de uitkomsten, wekken een aantal daarvan twijfel aan de representativiteit van de steekproef. Zo beschouwd 93 % van de respondenten de winst van president Erdoğan bij de recente presidentsverkiezingen in Turkije als een positieve gebeurtenis, terwijl de president zoals bekend met 52 % van de stemmen is gekozen. ”

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

scroll to top