17 augustus, 2018

Turks Nederlandse jongeren radicaliseren minder

Volgens de uitkomst van een vijftal onderzoekers radicaliseren blijken Turks Nederlandse jongeren weinig gevoelig voor radicalisering en criminaliteit. Het overheersende beeld van hen klopt dus niet. Zij hebben vergelijkbare ambities als autochtone Nederlandse jongeren en willen daarnaast ook een goed moslim zijn, zonder extremistische aspiraties.

Aanleiding voor dit onderzoek naar criminaliteit en radicalisering onder Turks Nederlandse jongeren was onder andere het manifest van Turks-Nederlandse professionals in 2011 waarin zij onder meer constateerden dat Turkse jongeren – mede onder invloed van maatschappelijke achterstanden – zich niet thuis en niet geaccepteerd voelen in de Nederlandse samenleving, zich terugtrekken in de eigen groep, hun heil zoeken in religie en kwetsbaar zijn voor criminaliteit en radicalisering. Berichten als deze roepen vragen op naar de ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders en hun kinderen en of en hoe deze ontwikkelingen bijdragen aan een verhoogd risico op criminaliteit en radicalisering. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie verrichtten wij hier onderzoek naar op basis van een literatuurstudie en interviews.

Ondanks aanwijzingen in de literatuur dat tal van maatschappelijke factoren en ontwikkelingen in verband zouden staan met criminaliteit en radicalisering, hebben wij dat met onze studie niet kunnen vast stellen. Het is dan ook logischer de vraag te stellen wat de Turks-Nederlandse jongeren van criminaliteit en verregaande radicalisering weerhoudt. Op basis van het onderzoek beschrijven we drie mogelijke verklaringen. Ten eerste zouden ideologie en religie in het geval van Turkse Nederlanders deelname aan criminaliteit en radicalisering eerder belemmeren dan stimuleren. De sterke traditie van een seculiere islam en de mate van organisatie van deze Turkse seculiere islam, maar ook het politieke stelsel in Nederland lijken Turks-Nederlandse jongeren voldoende ruimte te bieden om hun ideeën te realiseren. Zij bieden ruimte aan Turks-Nederlandse jongeren om conform hun streven een ‘goed’ moslim te zijn zonder hierbij te radicaliseren. Het Nederlandse politieke stelsel is zo ingericht dat migranten en hun nakomelingen volledig kunnen participeren in de Nederlandse politiek en de Nederlanders met een Koerdische of Turkse achtergrond kunnen hun politieke idealen ook kwijt in zelforganisaties.

Al met al laten Turks-Nederlandse jongeren zich kennen als een sterk gedifferentieerde groep waarbinnen conformisme aan de binnen de Nederlandse samenleving gestelde doelen en middelen de overhand heeft en religieuze overtuigingen op pragmatische wijze vorm krijgen. De onderzoekers Richard Staring, Fiore Geelhoed, Güher Aslanoğlu, Jing Hiah en Mieke Kox concluderen dat de Turks-Nederlandse jongeren meer op hun autochtone leeftijdsgenoten lijken dan zij en de Nederlandse samenleving zich wellicht realiseren.

Bron: socialevraagstukken.nl

 

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

scroll to top