20 augustus, 2018

IOT neemt afstand van uitspraken Akgündüz

De afgelopen dagen hebben in de Nederlandse publieke opinie en in de Turkse gemeenschap uitspraken de ronde gedaan die de eenheid en maatschappelijke cohesie ontwrichten. Wij betreuren deze uitspraken op grond van onze zorgen over discriminatie en polarisatie. Enkele van deze voor delen van onze gemeenschap weinig vleiende, diskwalificerende opvattingen zijn vorige week in het debat over het integratiebeleid ter sprake gebracht door leden van het Nederlandse parlement, waarbij de regering is verzocht om actie te ondernemen. 
Wij mogen niet toestaan dat deze uitspraken over deelnemers aan solidariteitsacties met demonstraties in het Gezi Park en over Alevieten de harmonieuze relaties in onze gemeenschap verstoren en de betrekkingen met de Nederlandse samenleving schaden.

In een verklaring in de pers van vorige week werden deelnemers aan bijeenkomsten over het Gezi Park opgevoerd als
- architecten die vijanden van moskeeën zijn,
- communistische vakbondsleiders,
- aanhangers van Assad die moslims vermoorden,
- ongelovigen die de naam Alevieten misbruiken,
- kinderen van gezinnen die er een Europese levensstijl op nahouden,
- Armeniërs,
- mensen die geen Turk en moslim zijn en vijanden zijn van hun vaderland en de godsdienst.

Het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) betreurt deze kwalificaties omdat zij een schaduw werpen op de strijd die minderheidsgroepen tezamen met maatschappelijke organisaties voeren voor gelijke rechten en tegen uitsluiting. Vanzelfsprekend heeft eenieder recht op zijn eigen geloofsovertuiging en vrijheid van meningsuiting . Wij vrezen evenwel dat lasterlijke en diskwalificerende bejegening van andersdenkenden leidt tot polarisatie en onnodig tegenstellingen creëert in de samenleving.

De Turkse gemeenschap, die oorspronkelijk bestond uit gastarbeiders die het meest nederige werk moesten doen op basis van slechte arbeidsvoorwaarden en een onzekere rechtspositie, heeft vele successen geboekt dankzij harde strijd in onderlinge samenwerking. Maar om de Turkse jeugd in Nederland een toekomst te bieden is nog een geweldige inspanning nodig. Eenderde van onze jongeren is werkloos, op onderwijsterrein blijven Turkse leerlingen achter en discriminatie is gewoon geworden. Op veel gebieden wordt gestreden voor een betere toekomst voor onze kinderen, door te strijden voor gelijke rechten, tegen assimilatie en op te komen voor het recht op moedertaalonderwijs.

Als IOT maken we in het kader van bovengenoemde overwegingen bezwaar tegen uitspraken die afbreuk doen aan onze saamhorigheid en die mensen diskwalificeren omdat zij over gebeurtenissen in Turkije een andere mening hebben of een andere islamitische geloofsovertuiging huldigen. Deze uitspraken schaden het door alle Turkse organisaties en instellingen gedeelde streven naar harmonieuze relaties binnen de gemeenschap als ook binnen de Nederlandse samenleving.

Emre Ünver
Voorzitter IOT

bron: Inspraak Orgaan Turken

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

scroll to top